No.4 SBD: 982
Điểm bình chọn: 441
SBD: 602
Điểm bình chọn: 465
SBD: 821
Điểm bình chọn: 623
SBD: 629
Điểm bình chọn: 455
No.5 SBD: 1788
Điểm bình chọn: 330
No.6 SBD: 6886
Điểm bình chọn: 312
No.7 SBD: 90
Điểm bình chọn: 234
No.8 SBD: 119
Điểm bình chọn: 226
No.9 SBD: 112
Điểm bình chọn: 220
No.10 SBD: 627
Điểm bình chọn: 167
No.11 SBD: 441
Điểm bình chọn: 110
No.12 SBD: 246
Điểm bình chọn: 77
No.13 SBD: 460
Điểm bình chọn: 73
No.14 SBD: 1133
Điểm bình chọn: 68
No.15 SBD: 616
Điểm bình chọn: 62
No.16 SBD: 515
Điểm bình chọn: 55
No.17 SBD: 182
Điểm bình chọn: 47
No.18 SBD: 1234
Điểm bình chọn: 45
No.19 SBD: 82
Điểm bình chọn: 39
No.20 SBD: 181
Điểm bình chọn: 38
No.21 SBD: 1000
Điểm bình chọn: 36
No.22 SBD: 110
Điểm bình chọn: 31
No.23 SBD: 824
Điểm bình chọn: 29
No.24 SBD: 444
Điểm bình chọn: 27
No.25 SBD: 559
Điểm bình chọn: 23
No.26 SBD: 819
Điểm bình chọn: 19
No.27 SBD: 558
Điểm bình chọn: 11
No.28 SBD: 66
Điểm bình chọn: 9
No.29 SBD: 933
Điểm bình chọn: 7
No.30 SBD: 691
Điểm bình chọn: 6
No.31 SBD: 226
Điểm bình chọn: 5
No.32 SBD: 3366
Điểm bình chọn: 5
No.33 SBD: 338
Điểm bình chọn: 5
No.34 SBD: 620
Điểm bình chọn: 5
No.35 SBD: 17
Điểm bình chọn: 5
No.36 SBD: 6
Điểm bình chọn: 4
No.37 SBD: 552
Điểm bình chọn: 4
No.38 SBD: 99
Điểm bình chọn: 4
No.39 SBD: 443
Điểm bình chọn: 3
No.40 SBD: 190
Điểm bình chọn: 3
No.41 SBD: 447
Điểm bình chọn: 3
No.42 SBD: 26
Điểm bình chọn: 3
No.43 SBD: 88
Điểm bình chọn: 2
No.44 SBD: 37
Điểm bình chọn: 2
No.45 SBD: 588
Điểm bình chọn: 1
No.46 SBD: 22
Điểm bình chọn: 1
No.47 SBD: 805
Điểm bình chọn: 1
No.48 SBD: 8668
Điểm bình chọn: 1
No.49 SBD: 820
Điểm bình chọn: 1
No.50 SBD: 598
Điểm bình chọn: 1
No.51 SBD: 688
Điểm bình chọn: 1
No.52 SBD: 567
Điểm bình chọn: 1
No.53 SBD: 78
Điểm bình chọn: 1