No.4 SBD: 188
Điểm bình chọn: 34
SBD: 333
Điểm bình chọn: 40
SBD: 234
Điểm bình chọn: 41
SBD: 77
Điểm bình chọn: 35
No.5 SBD: 212
Điểm bình chọn: 30
No.6 SBD: 2008
Điểm bình chọn: 26
No.7 SBD: 968
Điểm bình chọn: 20
No.8 SBD: 22
Điểm bình chọn: 18
No.9 SBD: 299
Điểm bình chọn: 18
No.10 SBD: 789
Điểm bình chọn: 15
No.11 SBD: 2817
Điểm bình chọn: 10
No.12 SBD: 678
Điểm bình chọn: 10
No.13 SBD: 885
Điểm bình chọn: 9
No.14 SBD: 18
Điểm bình chọn: 3
No.15 SBD: 8888
Điểm bình chọn: 2
No.16 SBD: 123
Điểm bình chọn: 2
No.17 SBD: 889
Điểm bình chọn: 2
No.18 SBD: 33
Điểm bình chọn: 1
No.19 SBD: 66
Điểm bình chọn: 1